Fightcard TTS 3

yalbirdakVSmonteiro

 

wildhaberVSamizhaev

 

branderVSjakopic

weibelVSjanka

 

bellandiVSmilovan

kokezaVStomic

kashaniVSmasovic

Amateur-Fights

topicVSthaqi

lukajVSabevi